Phân công trực hè 2015 THCS Ngô Mây

Lượt xem:

Đọc bài viết

CĐGD HUYỆN CƯMGAR                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    CĐCS NGÔ MÂY                                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

EaMdroh, ngày  28 tháng 05. năm 2015.

PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2015

STT Họ Và Tên Thời gian nghỉ phép Thời gian trực hè Trách nhiệm
Từ Đến Từ Đến
1 Nguyễn Hữu Đức 12/6 22/6 01 /6 30/6 Tháng 6
2 Đinh Tiến Dũng 01/7 31/7 Tháng 7
3 Nguyễn Thị Hiệp 28/6 04/7
4 Nguyễn Thị Khuyên 28/6 04/7
5 Phan Thị Hoà 15/6 15/7 19/7 25/7
6 Lê Thị Xuân Hương 10/6 10/7 12/7 18/7
7 Hồ Thị Xuân Nương 5/6 5/7 12/7 18/7
8 Phan Thị Vân 2/6 30/6 28/6 04/7
9 Y Phước Ayun 05/7 11/7
10 Võ Văn Chính 15/6 10/7 05/7 11/7
11 Nguyễn Thị Lựu 07/6 13/6
12 Nguyễn Quang Tuyến 28/6 04/7
13 Nguyễn Quang Tân 01/6 06/6
14 Nguyễn Thế Sang 5/7 30/8 14/6 20/6
15 Trần Huy Thao 05/7 11/7
16 Nông Minh Hiếu 14/6 20/6
17 Hà Mạnh Tuân 15/6 15/7 19/7 25/7
18 H NaRy Niê 15/6 15/7 19/7 25/7
19 Trần Thị Dịu 15/6 15/7 19/7 25/7
20 Nguyễn Thị Phương 01/6 06/6
21 Phạm Thị Thuỷ 25/6 31/7 01/6 06/6
22 Đặng Đình Rật Bảo vệ
23 H Mak HWing 25/7 01/8
24 Y Tiến Niê Kdăm 21/6 27/6
25 Trần Thị Mỹ Lợi 15/6 15/7 25/7 01/8
26 Bùi Xuân Thành 25/7 01/8
27 H Wiăng Adrơng 21/6 27/6
28 Lê Thị Thanh Hoa 14/6 20/6
29 Đặng Thị Thanh Hương Nghỉ sinh
30 H Juen Hđơk 05/7 11/7
31 Mai Thị Giang Thanh 20/6 20/7 26/7 01/8
32 Byă Them 07/6 13/6
33 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/6 13/6
34 Đậu Thị Quỳnh 01/6 06/6
35 Trương Thị Nhân 12/7 18/7
36 Lê Thị Đào 15/6 15/7 07/6 13/6
37 Phạm Thị Phương Thảo
38 Hồ Hữu Phước 20/6 20/7 01/6 06/6
Tổng số

 

                                                                                                 Chủ tịch CĐCS

                                                                                                   (Ký tên đóng dấu)